GOTPAGE Twoje miejsce spotkań

Masz konto?

 

Wstęp;
 
Niniejszy Regulamin został sporządzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  i określa panujące zasady  pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi osobami korzystającymi z serwisu gotpage.pl.  Korzystając z serwisu gotpage.pl lub uzyskując dostęp do niego, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza iż dokładnie się z nim zapoznał w całości.
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności należący do zarządzających serwisem gotpage.
 
Gotpage.pl  jest własnością firmy GOTPAGE - TSL,   NIP: PL 8281373919,  Regon: 381510007 - Beer Szewa, Rabbi Akiva Street 1202/253
 
Użytkownikiem platformy Gotpage.pl jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. 
Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 
Nazwa Platformy, logo, koncepcja, szata graficzna, znaki towarowe oraz baza danych użytkowników stanowią własność intelektualną i są prawnie zastrzeżone i nie mogą być kopiowane, używane, publikowane, sprzedawane bez wcześniejszej  pisemnej zgody serwisu Gotpage.
 
 
Najważniejsze definicje;
 
Konto - strona serwisu, która jest udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia, filmy i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Gotpage na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika.
Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.
 
Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie i posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 
Nazwa Profilu - własna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika.
 
Baza Profilów - zbiór danych lub danych osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
 
Moderator – pracownik Serwisu posiadający upranwnienia do zmiany lub usuwania danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 
Prywatna wiadomość – rodzaj elektronicznej wiadomości tekstowej wysyłaNEJ. przez Użytkownika do innego Użytkownika.
 
Spam - wiadomości przesyłane w ramach Serwisu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził zgody.
 
Komentarz – infromacja tekstowa wyrażająca opinię Użytkownika.
 
 
Ogólne warunki korzystania z serwisu oraz odpowiedzialność;
 
Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.
 
Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.
 
Użytkownik może posiadać tylko jedno konto przypisane do jednego adresu e-mail.

Rejestracja i korzystanie z platformy Gotpage jest w całości darmowe.
 
Konto firmowe po rejestracji otrzymuje 30 dniowy darmowy okres promocji konta. Po tym czasie konto traci status konta promowanego -  użytkownik nadal korzysta z dostepnych funkcji Gotpage za darmo.
 
Dodatkowa opcja dla osób chcących się wyróżnić na tle konkurencyjnych profili :
 
Promocja i wyróżnienie  konta firmowego obejmuje trzy okresy abonamentowe  : 30 dni (35 zł), 90 dni ( 90zł), 365 dni (340 zł ) - wszystkie podane ceny są cenami brutto.
 
Konto firmowe ma możliwość otrzymania faktury vat.
 
Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.
 
Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów oraz wysyłanych wiadomości pomiędzy użytkownikami. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników.
 
W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.
 
 
Gotpage nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 
Gotpage nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet. 
 
 
Ochrona prywatności i praw autorskich;
 
Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje, że Gotpage może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.
 
Reagujemy w przypadku naruszeniu praw autorskich i usuwamy konta osób, które dopuściły się wielokrotnych naruszeń. 
 
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.
 
Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w Materiałach.
 
Administrator ma prawo do usunięcia dowolnego Materiału bez podania przyczyny. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu zamieszczonego przez niego Materiału.
 
 
Działania niezgodne z prawem;
 
Platformy Gotpage nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań.
 
Nie wolno przesyłać wirusów, złośliwego oprogramowania ani żadnego innego złośliwego lub szkodliwego kodu. Nie wolno rozpowszechniać treści powodujących szkody lub zakłócenia w działaniu sieci, serwerów albo lub innych firm.
 
Kategorycznie Gotpage zabrania rozpowszechniania  treści szerzących nienawiść albo nawołujących do przemocy wobec grup wyróżniających się ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana bądź orientację seksualną lub tożsamość płciową.
 
Nie wolno rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. Dotyczy to m.in. numerów kart kredytowych, numerów PESEL i haseł do kont.
 
Nie wolno korzystać z konta innego użytkownika bez jego zgody. 
 
Zabrania się rozpowszechniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci, takich jak pornografia dziecięca ani treści przedstawiających dzieci jako obiekty seksualne.
 
Nie wolno rozpowszechniać spamu, w tym niepożądanych materiałów promocyjnych i reklamowych oraz treści niechcianych lub rozsyłanych masowo.
 
Nie wolno rozpowszechniać treści przedstawiających nagość i czynności seksualne ani innych materiałów o charakterze pornograficznym. Nie wolno kierować użytkowników do płatnych witryn pornograficznych.
 
Nie wolno grozić innym użytkownikom ani im dokuczać.
 
Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 
Gotpage nie wolno używać do podszywania się pod inne osoby.
 
 
Zgłaszanie potencjalnych problemów, naruszeń oraz reklamacji;
 
W przypadku znalezienia materiału lub użytkownika naruszającego  zasady funkcjonowania Gotpage.pl prosimy o zgłoszenie ich  administracji Gotpage przy użyciu linku „Zgłoś nadużycie”
 
Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobowych jednostkom trzecimi bez Twojej wyraźniej zgody. 
Możemy jednak udostępnić Twoje dane osobowe w wypadku nielegalnego użycia strony lub kiedy otrzymamy polecenia od organów uprawnionych.
 
Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez 
zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Gotpage w możliwie jak najszybszym okresie czasu. 
 
Gotpage zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy użytkownik nie dokońca zapoznał się z regulaminem lub problem wynikł z powodu nieznajomości prawa. 
 
 
Bezpieczeństwo;
 
Dołożymy wszelkich starań, aby serwis Gotpage był bezpieczny, ale nie możemy udzielić takiej gwarancji. Aby zadbać o takie bezpieczeństwo  potrzebujemy pomocy użytkownika, w tym przestrzegania przez niego wszelkich postanowień regulaminu oraz powiadamienie nas o osobach łamiących przepisy regulaminu.
 
 
Przepisy przejściowe i końcowe
 
Gotpage zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.